O službách

Geodetické práce

Vykonávame geodetické práce všetkého druhu :
vyhotovovanie geometrických plánov :
zameranie stavieb ku kolaudácií
zameranie rozostavaných stavieb k úverom
zameranie pozemkov
majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
vyznačenia vecného bremena
vytyčovanie hraníc pozemkov
vytyčovanie stavieb
polohopisné a výškopisné plány
výkupové elaboráty

Vybavíme za Vás :

Výpis z listu vlastníctva
Snímka z KN mapy
Kópia z pozemkovoknižnej vložky
Snímka z pozemkovoknižnej mapy
Zápis drobnej stavby do KN
Odňatie z poľnohospodárskej pôdy ( Obvodný pozemkový úrad v Martine )
Predaj z poľnohospodárskej pôdy

Energetické certifikáty

Ponúkame Vám vypracovanie energetických certfikátov budov. Na základe zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov, každá budova ktorá sa bude predávať, prenajímať alebo sa bude kolaudovať musí mať vypracovaný certifikát energetickej hospodárnosti budovy. Sme obchodné zastúpenie spoločnosti TWG-energo, s.r.o. pre región Turca.

Reality

Sprostredkujeme Vám predaj , kúpu alebo prenájom Vášho domu , bytu , pozemku bez starostí. Zaobstaráme vyhotovenie príslušných zmlúv s kompletným servisom na správe katastra.

Realitné služby

Vyhotovovíme Vám kúpno - predajné zmluvy , daroavacie zmluvy , zmluvy o budúcich zmluvách a iné.