O firme

Geodetická a realitná kancelária SUNrgp s.r.o. sídli v centre Horného Turca , v kúpeľnom meste Turčianske Teplice. Našim klientom poskytujeme kompletný servis spojený s nehnuteľnosťami t.j. vypracovanie geometrických plánov ( zameranie stavieb ku kolaudácií alebo k úverom , majetkoprávne vysporiadanie pozemkov , rozdelenie pozemkov , zriadenie vecného bremena ) , vytýčenie hraníc pozemkov , vytýčenie stavby , polohopisné a výškopisné plány . Sprostredkovanie kúpy , predaja , prenájmu nehnuteľností , vypracovanie kúpno-predajných , darovacích , zámenných zmlúv ako aj kompletný servis na katastrálnom odbore.
Vybavíme za Vás agendu odňatia pozemku z pôdneho fondu. Vybavíme za Vás predaj poľnohospodárskej pôdy.
Sprostredkujeme Vám vypracovanie znaleckého posudku a projektovej dokumentácie.
Vypracujeme Vám energetický certifikát potrebný ku kolaudácií alebo predaju Vašej stavby.